اعصاب و روان

1- درمان چاقی عصبی
2- درمان افسردگی
3- درمان اعتیاد به مواد گوناگون
4- درمان کولیت عصبی یا اسپاسم روده (IBS)
5- درمان اضطراب منتشر (GAD)
6- درمان اختلال پانیک و حمله هراس
7- درمان افسرده خویی
8- درمان وسواس
9- اختلالات خلقی و رفتار درمانی
10- تقویت قوای جنسی و رابطه زناشویی