درمان های تکنولوژیک

1- درمان و توانبخشی بیش فعالی و عدم تمرکز در کودکان
2- نوروفیدبک درمانی اختلالات یادگیری
3- نوروفیدبک در تقویت حافظه و یادگیری
4- درمان اختلالات خلقی و شناختی با دستگاه tDCS