مشاور تلفنی

تمام مشاوره ها اعم از پزشکی و روانشناسی ضمن ثبت و تشکیل پرونده مجازی با هماهنگی مسئول دفتر ،خانم جاج محمدی امکان پذیر خواهد بود.