مشاور حضوری

در مشاوره حضوری سلامت ،حتی افراد سالم و بدون مشکل نیز می توانند با هماهنگی و حضور در مرکز از خدمات هردو گروه سلامت جسم و روان بهره ببرند.